انحراف-بینی-

انحراف بینی

چنانچه تیغه سپتوم به سمت چپ یا راست انحراف پيدا کرده باشد و در مسير جريان هوا از بينی انسداد ايجاد شود بدین معنا است که انحراف بینی وجود دارد.

پاسخ