جراحی-بینی-استخوانی1

جراحی بینی استخوانی نوعی جراحی بینی می باشد که غالبا هدف از انجام این جراحی برداشتن قوز یا برآمدگی منحنی شکل روی پل بینی می باشد.به بینی که از نظر نوع پوست

پاسخ